Algemene voorwaarden

1. Algemene verkoopsvoorwaarden

Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden maken integraal deel uit van het hotelcontract. De reserveringsvoorwaarden hebben echter voorrang op onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden in zoverre zij hiermee in strijd zijn.

2. Definities contractant – klant

Bij toepassing van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden bedoelt men met de term :
“Contractant”: de fysieke of rechtspersoon, die een contract tot hotelreservering afsluit en/of die gehouden is tot een betaling (als tegenprestatie);
“Klant”: de fysieke perso(o)n(en) die de bedoeling heeft (hebben) een hotelovernachting te volbrengen.
Een persoon die in een hotel overnacht, is niet noodzakelijk een contractant: een hotelcontract kan in zijn naam door een derde worden afgesloten.

3. Plaats van de dienstprestaties

De dienstprestaties geschieden op de vestigingsplaats van de hotelhouder, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken.

4. Klachtenregeling

Klachten betreffende de geleverde dienstprestaties worden uitsluitend aanvaard wanneer zij aangetekend aan de hotelhouder worden verstuurd binnen de zeven kalenderdagen nadat de dienst is voltooid.

5. Hotelcontract

In overeenstemming met het hotelcontract, is de hotelhouder t.a.v. de klant gehouden tot het verstrekken van logies en de gebruikelijke diensten.

Met gebruikelijke diensten worden de gewone diensten bedoeld van het hotel volgens zijn categorie, inbegrepen de zalen en de verschillende gemeenschappelijke inrichtingen, dewelke in het algemeen ter beschikking van de klant wordt gesteld. 

6. Vorm van het hotelcontract

Voor het contract is geen enkele vorm voorgeschreven.

Het contract is gesloten vanaf de uitdrukkelijke aanvaarding van de offerte door de klant.

In geval van een schriftelijk contract dient de hotelhouder de aankomst- en vertrekdatum van de klant te vermelden samen met de overeengekomen prijs, de omschrijving van de overeengekomen diensten en de eventuele voorschotregeling.

7. Duur van de gereserveerde overnachting

Indien een klant een bepaald aantal overnachtingen reserveert dan dient de begin- en einddatum te worden vermeld in het hotelcontract. De reservatie eindigt dan op de dag vermeld in het hotelcontract, uiterlijk om 10.00 uur ’s morgens. Indien de klant op de voorziene dag van vertrek, de kamer niet heeft verlaten uiterlijk om 10.00 uur ’s morgens, zal een extra nacht aangerekend worden aan de op dat moment geldende tarieven.

Het contract zal als beëindigd beschouwd worden, op de dag dat de klant de kamer verlaat vóór 10.00 uur ’s morgens en alle verschuldigde bedragen voldaan zijn.

8. Overeenkomst op afstand

 Indien de overeenkomst op afstand werd gesloten, geldt geen herroepingsrecht. Ten aanzien van consumenten (in de zin van artikel I,1.2° Wetboek Economisch recht) geldt in deze de bepaling uit artikel VI.53, 12° Wetboek Economisch Recht zodat zij ook niet over een herroepingsrecht beschikken.

9. Niet uitvoering van het contract

Gehele of gedeeltelijke annulatie van een boeking is door beide partijen mogelijk tot 48 uur vóór de dag van aankomst, zonder schadevergoeding.

Bij gehele of gedeeltelijke annulatie van een boeking minder dan 48 uur vóór de dag van aankomst, is de annulerende partij een schadevergoeding verschuldigd aan de andere partij ten bedrage van het totale contractbedrag. 

Indien de klant niet opdaagt op de voorziene aankomstdatum zal het totale contractbedrag in rekening gebracht worden.

Indien de hotelhouder zich op de voorziene aankomstdatum in de onmogelijkheid bevindt het contract uit te voeren dan is deze ertoe gehouden de klant een ander logie van een gelijkwaardige of hogere kwaliteit of categorie aan te bieden. Elk prijsverschil hieruit voortvloeiend komt ten laste van de hotelhouder.

10. Prijs

De prijs is deze zoals opgenomen in het contract, tenzij de hotelhouder zich genoodzaakt ziet de prijs aan te passen aan de evolutie van zijn vaste en/of variabele kosten.

De prijsherziening gebeurt in dat geval op basis van de volgende prijsherzieningsformule, die overeenkomstig de geldende wettelijke voorschriften en rechtspraak werd opgesteld:

P = p {a + b (S/s) + c (I/i)}

Hierbij geldt het volgende:

– P = de nieuwe prijs

– p = de oorspronkelijke prijs voorzien in de offerte

– a = het percentage van de prijs dat niet voor herziening in aanmerking komt (a >= 0,20)

– b= het percentage van de arbeidskosten in de totale prijs

– S = de nieuwe loonindex (de maand die voorafgaat aan het betalen van de factuur)

– s = de oorspronkelijke loonindex (de maand die voorafgaat aan de datum van de offerte)

– c= het percentage van de materiaalkosten in de totale prijs

– I = de nieuwe materiaalindex (de maand die voorafgaat aan het betalen van de factuur)

– i = de oorspronkelijke materiaalindex (de maand die voorafgaat aan de datum van de offerte)

– a + b + c = 1”

De hotelhouder die zich genoodzaakt ziet een prijsherziening toe te passen, geeft hiervan minstens één maand op voorhand, of indien dit niet mogelijk is, zo snel mogelijk, schriftelijk kennis aan de contractant en de klant (in zoverre het niet over dezelfde persoon gaat).

11. Betalingsmodaliteiten

De hotelhouder heeft de mogelijkheid een volledige of gedeeltelijke voorafbetaling (voorschot) te vragen. Zie artikel 23.

Indien de hotelhouder vanwege de contractant op voorhand een som geld ontvangt dan zal deze beschouwd worden als de storting van een voorschot op de contractuele prijs tenzij

anders contractueel werd vastgelegd.

De hotelrekeningen zijn bij voorlegging contant betaalbaar.

In geval van gedeeltelijke betwisting van de hotelrekening dient het onbetwiste gedeelte eveneens contant betaald te worden.

Tenzij anders bepaald, heeft de hotelhouder geenszins de verplichting tot aanvaarding van cheques, dividenden, kredietkaarten of andere uitgestelde betalingsbewijzen en de betaling moet geschieden in de munteenheid van het land waar het hotel is gevestigd.

De contractant is verantwoordelijk voor de betaling van alle diensten aan de klant geleverd, eveneens de diensten dewelke bepaald werden bij het afsluiten van het contract, tenzij anders schriftelijk werd bepaald, waardoor deze kosten ten laste van de klant worden gelegd.

De geldsommen die niet betaald zijn op hun vervaldag worden van rechtswege verhoogd met nalatigheidsintresten. Tegenover consumenten worden deze intresten berekend overeenkomstig de wettelijke intrestvoet die aanvang zullen nemen op het moment dat een periode van 14 kalenderdagen na een eerste (kosteloze) ingebrekestelling is verstreken zonder dat de geldsommen werden betaald. Tegenover ondernemingen zijn de nalatigheidsinteresten zonder ingebrekestelling verschuldigd. Deze intresten worden berekend overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Daarenboven is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het openstaande bedrag, onverminderd de eventuele gerechtskosten en uitvoeringskosten.

Daarentegen de hotelhouder die op de voorziene aankomstdatum nalaat het contractueel vastgelegde verblijf aan te bieden of een ander logie van een gelijkwaardige of hogere kwaliteit of categorie aan te bieden overeenkomstig artikel 9, paragraaf 4, is ten aanzien van de contractant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van de prijs van de overnachting. 

12. Verbreking van het hotelcontract

 Elke zware of herhaalde inbreuk op de contractuele verplichtingen door een van de contractanten geeft de andere partij het recht tot onmiddellijke beëindiging van het contract zonder vooropzeg en zonder dat een schadevergoeding moet worden betaald aan de inbreukmakende partij.

13. Verantwoordelijkheid van de hotelhouder voor schade en hotelbewaargeving

De hotelhouder is niet verantwoordelijk voor de persoonlijke voorwerpen die in de kamers worden gedeponeerd gedurende de periode van verblijf, behoudens in de wet bepaalde gevallen (artikelen 952 tot 1954 bis van het B.W.). Waardevolle voorwerpen zoals geld, juwelen, enz. … vallen buiten de verantwoordelijkheid van de hotelhouder, tenzij deze uitdrukkelijk werden toevertrouwd aan de receptie en het voorwerp uitmaken van een bewaargevingsovereenkomst. De hotelhouder is in geen geval aansprakelijk voor zover de beschadiging, de vernieling of de ontvreemding te wijten is aan :
* de gast of de persoon die hem vergezelt,
bij hem in dienst is of hem bezoekt
* overmacht
* diefstal
* aard of gebrek aan de zaak zelf
De hotelhouder is niet aansprakelijk voor voertuigen en wat erin ligt. Hij is evenmin aansprakelijk voor dieren en de schade door hen veroorzaakt. Eventuele klachten van verlies of schade dienen onmiddellijk bij ontdekking schriftelijk aangegeven te worden. Het bewijs van verlies of schade dient door de gast en/of contractant geleverd te worden. Na het vertrek van de gast heeft de hotelhouder geen enkele aansprakelijkheid meer. In geval van gerechtelijk geschil zijn enkel de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge-Oostende bevoegd.

14. Verantwoordelijkheid van de klant/contractant

 De klant en de contractant zijn solidair verantwoordelijk ten aanzien van de hotelhouder voor elke schade veroorzaakt aan personen, het gebouw, het meubilair of de uitrusting van het hotel en de plaatsen dewelke toegankelijk zijn voor het publiek.

De hotelhouder kan bijgevolg zowel de klant als de contractant aanspreken ter vergoeding van de door hem geleden schade.

15. Gedragingen van de klant

De klant dient zich te gedragen naar de gebruiken en het reglement van het hotel waar hij verblijft en dit reglement ligt ter inzage voor de klant.

Iedere zware of herhaalde inbreuk op dit reglement geeft de hotelhouder het recht tot onmiddellijke beëindiging van het contract zonder vooropzeg en zonder schadevergoeding.

16. Huisdieren

Indien een klant een huisdier naar het hotel wenst mee te brengen, zijn deze mits supplement toegelaten in de kamers. Huisdieren zijn niet in alle gemeenschappelijke zones toegelaten.

17. Bezetting en vrijmaking van de kamers: check in / check out

Behoudens andersluidende contractuele bepalingen moeten de kamers dewelke gereserveerd zijn voor een klant beschikbaar zijn om 15.00 uur en de kamers van de klant die het hotel verlaten moeten vrijgemaakt zijn vóór 10.00 uur.

18. Geldigheid reservatie en laattijdige aankomst

Een reservatie dewelke door de hotelhouder is aanvaard, is slechts geldig tot 19.00 uur.

In geval van vertraging is de klant ertoe gehouden de hotelhouder hiervan te verwittigen en zijn precies aankomstuur op te geven.

Een laattijdige aankomst, d.w.z. aankomst na het overeengekomen uur, die niet door de klant werd gesignaleerd, veroorzaakt automatisch de verbreking van het hotelcontract, met recht op schadevergoeding voor de hotelhouder. De schadevergoeding wordt bepaald op de prijs van de overnachting.

19. Overmacht en buitensporige verzwaring van de verbintenis

 Elk geval van overmacht bevrijdt een partij van rechtswege van om het even welke verbintenis, zonder dat de andere partij aanspraak kan maken op een schadevergoeding.

Als overmacht geldt iedere gebeurtenis die een onoverkomelijk beletsel vormt voor het nakomen van een verbintenis, buiten de wil van de partij die er zich op beroept. Als gevallen van overmacht gelden de gevallen die gewoonlijk als zodanig worden erkend blijkens de rechtspraak van het Hof van Cassatie.

In ieder geval, doch niet limitatief, maken volgende situatie overmacht uit voor de hotelhouder:

– ongevallen

– materiaalbreuk

– uitzonderlijke weeromstandigheden of natuurrampen

– brand

– werkstakingen

– oorlog en terrorisme

– diefstal

– pandemieën

– bevel door de overheid, waaronder het bevel tot verplichte sluiting, gedeeltelijke sluiting of uitbating onder strikte voorwaarden

De hotelhouder die zich beroept op overmacht, brengt dit zo snel mogelijk schriftelijk ter kennis van de klant.

In geval van onvoorziene omstandigheden die ervoor zorgen dat de uitvoering van de overeenkomst buitensporig bezwarend is geworden, dermate dat de uitvoering ervan redelijkerwijze niet langer kan worden geëist, kan de overeenkomst en/of de prijs van de overeenkomst aangepast worden. De onvoorziene omstandigheid mag niet toerekenbaar zijn aan de contractant die zich erop beroept.

In eerste instantie dienen partijen zelf het hotelcontract te heronderhandelen rekening houdend met de veranderde omstandigheden.

20. Verval toegekende voordelen

 Elke hotelrekening die het voorwerp uitmaakt van een prijsvermindering, een teruggave of een commissie, toegestaan door de hotelhouder vervalt ingeval van niet betaling van de rekening op de vervaldag.

21. Voorschot

 De voorschotten die 30% vertegenwoordigen van het totale bedrag voor de contractueel voorziene prestaties moeten onmiddellijk aan de hotelhouder worden uitbetaald en dit ten laatste 1 maand voor de datum van aankomst.

Bij gebreke aan tijdige betaling, heeft de hotelhouder het recht de hotelreservatie zonder vooropzeg en zonder schadevergoeding te annuleren.

22. Groepsreservaties

 Ingeval kortingen ten voordele van groepen worden toegestaan, dan verstaat men onder een groep minimum 20 betalende personen (klanten) die zich effectief in het hotel aanmelden.

Het definitief aantal klanten zal minstens één week voor hun aankomst aan de hotelhouder worden medegedeeld.

Het opgegeven aantal is bindend voor de vereffening van de hotelrekening.

Ingeval van annulatie door een groep, worden de volgende schadevergoedingen toegepast:

Ingeval van annulatie door een groep, worden de volgende schadevergoedingen toegepast:

– 100% van het bedrag van het contract, verminderd met het ontvangen voorschot, indien de annulatie gebeurt op minder dan 48 uur voor aankomstdag.

– 0% van het bedrag van het contract, verminderd met het ontvangen voorschot, indien de annulatie gebeurt meer dan vier weken vooraf aan de dag waarop het hotelcontract aanvangt.

23. Verwerking persoonsgegevens

De hotelhouder zal de persoonsgegevens van de klant – natuurlijke persoon verwerken in overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (B.S. 5 september 2018).

Voor eventuele klachten met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens kan de klant – natuurlijke persoon zich richten tot * (e-mailadres bestuurder hotelhouder) (nog in te vullen). Voor zover dit niet tot het gewenste resultaat leidt, kan de klant – natuurlijke persoon zich richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

24. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Het hotelcontract wordt beheerst door het Belgisch recht.

Alle betwistingen voortkomende uit het hotelcontract worden beslecht voor de bevoegde rechtbank van de vestigingsplaats van de hotelhouder. Indien de klant een consument is in de zin van artikel I.1, 2° Wetboek Economisch Recht, laat deze bepaling de toepassing van artikel 624, 1°, 2° en 4° van het Gerechtelijk Wetboek onverlet.