Algemene voorwaarden

1) Deze algemene voorwaarden zijn bindend voor alle gasten en/of contractanten.
Ze zijn ter inzage aan de receptie en worden vermeld op de rugzijde van de facturen zodat ze aan alle partijen genoegzaam bekend zijn.

2) Alle facturen zijn kontant betaalbaar, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, maar in ieder geval 30 dagen na manifestatie. Bij wanbetaling kan de hotelhouder van rechtswege, zonder enige ingebrekestelling, 1% verwijlintresten per maand rekenen. Door de niet betaling op de vervaldag is bovendien van rechtswege en zonder enige aanmaning, boven de verwijlintresten, een schadevergoeding van 10% verschuldigd met een minimum van 50,00 €. Overeenkomstig artikel 20.6 van de hypotheekwet geniet de hotelhouder een voorrecht op de voorwerpen die de gast meebrengt. Dit tot zekerheid voor de betaling van zijn prestaties en ter vergoeding van de eventueel geleden schade, veroorzaakt door de gast. Dit voorrecht wordt uitgeoefend via het retentierecht op deze goederen.

3) Voorafgaandelijk de definitieve factuur ontvangt de hotelhouder, als bindende bevestiging, tussentijdse betalingen. Bij de reservatie wordt 30% van het geschatte bedrag gestort. Voor feesten wordt daarenboven 1 maand vóór de aanvang een tweede voorschot van 60% gestort. Indien het te verwachten verblijf niet langer is dan 3 nachten, behoudt de hotelhouder zich het recht voor om de integrale betaling op voorhand te eisen.

4) Een raming van het aantal deelnemers dient ons te worden medegedeeld 30 dagen voor de manifestatie. Het juiste aantal personen dient ons schriftelijk te worden medegedeeld ten laatste 7 dagen voor de aanvang van de manifestatie. Dit aantal zal als minimumgarantie worden aangerekend indien het werkelijk aantal gasten minder blijkt dan verwacht. Met een marge van 5% kunt u ons tot 72 uur voor de manifestatie het eventueel gewijzigde aantal personen mededelen.

5) In geval van annulatie komen de gestorte voorschotten ten goede aan de hotelhouder als vergoeding voor administratiekosten en gederfde winst. Voor annulatie op minder dan 30 dagen voor de manifestatie wordt 50% van het globaal geschatte bedrag aangerekend. Indien de annulatie op minder dan 72 uur voor de manifestatie geschiedt, zal de klant verplicht zijn om de volledige reservatiewaarde van de activiteit te vergoeden.

6) Reservaties gemaakt door de klant, dienen door hem te worden bevestigd per mail of per brief. Reservaties die gemaakt zijn door individuele personen en die door het hotel zijn bevestigd, maar waarbij het uur van aankomst niet nader is aangegeven, worden behouden tot 18u00 op de dag van aankomst. Opties die door het hotel zijn gegeven en die door de klant niet binnen 1 week zijn bevestigd, komen volledig te vervallen.

7) Klachten of betwistingen vanwege de gasten zijn niet meer ontvankelijk na hun vertrek.

8) De hotelhouder is niet verantwoordelijk voor de persoonlijke voorwerpen die in de kamers worden gedeponeerd gedurende de periode van verblijf, behoudens in de wet bepaalde gevallen (artikelen 952 tot 1954 bis van het B.W.). Waardevolle voorwerpen zoals geld, juwelen, enz. … vallen buiten de verantwoordelijkheid van de hotelhouder, tenzij deze uitdrukkelijk werden toevertrouwd aan de receptie en het voorwerp uitmaken van een bewaargevingsovereenkomst. De hotelhouder is in geen geval aansprakelijk voor zover de beschadiging, de vernieling of de ontvreemding te wijten is aan :
* de gast of de persoon die hem vergezelt,
bij hem in dienst is of hem bezoekt
* overmacht
* diefstal
* aard of gebrek aan de zaak zelf
De hotelhouder is niet aansprakelijk voor voertuigen en wat erin ligt. Hij is evenmin aansprakelijk voor dieren en de schade door hen veroorzaakt. Eventuele klachten van verlies of schade dienen onmiddellijk bij ontdekking schriftelijk aangegeven te worden. Het bewijs van verlies of schade dient door de gast en/of contractant geleverd te worden. Na het vertrek van de gast heeft de hotelhouder geen enkele aansprakelijkheid meer. In geval van gerechtelijk geschil zijn enkel de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge-Oostende bevoegd.

9) Royal Astrid NV aanvaardt betalingen met VISA en MASTERCARD. Indien u kiest om te betalen met een kredietkaart, wordt het bedrag onmiddellijk na uw bevestiging van betaling van uw kaart gedebiteerd.